Rádi Vám poradíme!
Po - Pá: 0:00 - 23:00
Zavolejte mi
0 Košík
0
Katalog

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnost MIRRANA CORP. Sro s právní ochrannou známkou na adrese Rybna 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 068 24 919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, C 289632 oddíl 1 únor 2018 za prodej zboží online . můžete citovat na adrese https://mibox.shop

1. Úvodní pozice

1.1 Tyto Smluvní podmínky ("Smluvní podmínky"), MIRRANA CORP. sro s právní adresou na adrese: Rybna 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 068 24 919, zapsaná v rejstříkové kanceláři, zapsaná v rejstříku hlavního města Prahy, oddíl C 289632, 1. února 2018 včera telefonicky +420 , na adresu e-mailovou adresu support@mibox.shop Oni upravuje vzájemná práva a povinnosti kterékoli jiné strany, ať již ve smlouvě nebo ve smlouvě s kupujícím nebo prodávajícím, prostřednictvím dálkové komunikace, jedná se o smlouvu na dálku mezi prodávajícím a jinou osobou nebo organizací prostřednictvím internetového obchodu. Tento internetový obchod je provozován prodávajícím na webových stránkách na adrese http://mibox.shop (dále jen "webové stránky") prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").
1.2 Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, nevztahují se však na případy, kdy osoby zapojené do prodeje zboží nebo služeb nebo právnické osoby, které jednají v procesu nakládky zboží nebo své vlastní činnosti nebo jsou samostatně výdělečně činné.
1.3 Podmínka splňující podmínku může být uvedena ve smlouvě o společném prodeji. Odemčené možnosti ve smlouvě "buy-sell" menu nad podmínkami.
1.4 Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Podmínky prodeje a podnikání České republiky.
1.5 Prodávající je oprávněn měnit nebo přidávat text obchodního termínu. Tato situace neznamená právo na povinnost a závisí na stavu podnikání.
1.6 Veškerá prezentace zboží, kompenzace on-line rozhraní obchodu, je informativní a prodávající není povinen uzavírat smlouvu o prodeji tohoto zboží. § 1732 (2) CT nepřidává.
1.7 Kupující se při výběru produktu, který zůstává v platnosti po doručení prostřednictvím webového rozhraní obchodu, nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující zadá jiný produkt do objednávky před tím, než mu prodejce nabídne, smlouva nevznikne.
1.8 Smlouva o koupi a prodeji tohoto nákupu se provádí v češtině v okamžiku odeslání objednávky a bankovním převodem kupujícího na účet prodávajícího. Po obdržení objednávky a poté okamžitě v hotovosti kupující kupující potvrdí e-mailem a SMS na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V závislosti na povaze objednávky (množství zboží, kupní ceny) má prodávající právo od kupujícího požadovat další potvrzení objednávky (písemné, telefonní atd.). Pokud je zboží již prodáno, musí prodávající okamžitě oznámit kupujícímu komunikaci na dálku.
1.9 Různé typy výrobků jsou objednávány od jiných dodavatelů, každá položka je dodávána samostatně. Více nebo více zboží je dodáváno v několika dávkách s různými dodacími lhůtami. 1.10 Odhadovaná doba dodání od data oznámení je 15 až 45 pracovních dnů. Tento dodavatel nemůže tuto dodací lhůtu zaručit, je pouze návodem.
1.11 Fotografie výrobků jsou pouze ilustrační a neodpovídají přesnému produktu. To může být také narušeno nastavením monitoru. Položky jsou dodávány bez baterií, pokud není uvedeno jinak.
1.12 Před odesláním objednávky kupujícímu má kupující právo prověřit a změnit vstupní údaje zadané kupujícím v objednávce a také identifikovat a opravit chyby způsobené objednávkou. Údaje uvedené v objednávce se považují za platné dodavatele.
1.13. Kupující souhlasí s používáním dálkové komunikace při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícím při použití dálkové komunikace v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kryje kupující a tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Ceny zboží a platební podmínky

1.2 Prodávající je povinen zaplatit kupní cenu zboží v předstihu. Kupující musí zaplatit cenu před dodáním zboží na základě smlouvy o prodeji převodem na účet prodávajícího. Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodejci veškeré náklady spojené s dodáním zboží za dohodnutou cenu. Pokud není uvedeno jinak, znamená to nákupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží.
2.2 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží spolu s variabilním symbolem platby. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn, když je celá částka připsána na účet prodávajícího.
2.3 Pokud se to obvykle děje během obchodování nebo je-li stanoveno obecně závaznými právními předpisy, prodávající vystaví kupujícímu daňové faktury za platby uskutečněné na základě kupní smlouvy a elektronicky je zašle na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím.
2.4 Informace o produktu a ceny poskytnuté prodávajícím jsou povinné, s výjimkou zjevných chyb. Náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nese kupující.

3. Odstoupení od smlouvy na dálku

3.1 Kupující má právo zrušit smlouvu bez uvedení důvodů do 14 dnů od obdržení zboží. Pokud kupní smlouva zahrnuje několik druhů zboží nebo dodávku několika částí, začíná tato lhůta poslední dodávkou zboží. Tyto podmínky obsahují výběr výběru, který může kupující použít.
3.2 Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu odvolání. Odstoupení od smlouvy může být odesláno prodejci na adresu prodejce nebo na e-mailovou adresu prodávajícího. Prodávající musí bez zbytečného odkladu potvrdit souhlas kupujícího v textové podobě.
3.3 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, kupující nese náklady na vrácení zboží, i když zboží nemůže být vráceno běžnou poštovní cestou. V případě ukončení kupní smlouvy je kupní smlouva od počátku neplatná. Pokud kupující odmítne smlouvu o zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, musí ji prodejce odeslat nebo převést do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy.
3.4 Prodávající se bez zbytečného odkladu zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit Kupujícímu bez zbytečného odkladu do 14 dnů ode dne ukončení smlouvy veškeré prostředky, které mu byly poskytnuty na základě Smlouvy a které byly obdrženy stejným způsobem bankovním převodem. Jinými slovy, prodávající vrátí peníze pouze v případě, že kupující souhlasí a nevzniká žádné další náklady. Pokud kupující odmítne kupní smlouvu, prodávající není povinen vrátit obdržené prostředky předtím, než kupující zboží vrátí nebo ukáže, že zboží bylo odesláno prodejci. 3.5 V případě poškození vráceného zboží z důvodu porušení povinností kupujícího, škody způsobené zpracováním tohoto zboží, a nikoliv nutnost likvidace jeho povahy a vlastností, má Prodávající právo požadovat od Kupujícího, aby snížil náklady na Zboží a odečetl jej z náhrady.
3.6 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující může odstoupit od smlouvy. Prodávající může také odstoupit od této smlouvy kdykoli, dokud kupující zboží neobdrží. V takovém případě musí prodejce bezplatně vrátit kupní cenu na účet kupujícího bez zbytečného odkladu.
3.7 Je-li dárce převeden na kupující spolu se zbožím, mezi kupujícím a kupujícím je uzavřena smlouva o darování, pokud kupující odmítne kupní smlouvu, ztratí kupní smlouvu a kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu. poskytnutý dárek

4. Dodávka zboží

4.1 Způsob dopravy určuje prodávající.
4.2 Je-li kupující povinen zboží doručit na místo uvedené kupujícím v objednávce, musí kupující zboží přijmout při dodání.
4.3 Po převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat celistvost obalu a okamžitě oznámit dopravci jakékoliv vady. Podpisem kupní smlouvy kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňuje všechny podmínky a nelze vzít v úvahu žádné další nároky týkající se porušování obalů.
4.4 Pokud je zboží dodáno opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením nebo dodáním zboží z důvodu potřeby kupujícího.
4.5 Práva a povinnosti jiných osob při přepravě zboží se mohou řídit zvláštními podmínkami dodání Prodávajícího, pokud existují.

5. Odpovědnost za vady

5.1 Práva a povinnosti stran v souvislosti s porušením práv k výkonu, včetně záruky prodávajícího, se řídí platnými obecnými pravidly.
5.2 Prodávající je vůči kupujícímu odpovědný za neexistenci vad zboží, zejména:
a) zboží má symboly, na kterých se strany dohodly, pokud neexistuje dohoda, mají vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo které kupující očekává, pokud jde o povahu zboží a reklamu, kterou provedli;
b) zboží odpovídá účelům, pro něž prodávající uvede nebo pro který se zboží obvykle používá;
c) zboží odpovídá kvalitě nebo vlastnostem dohodnutého vzorku nebo originálu, pokud byla kvalita nebo návrh určen v souladu se schváleným vzorkem nebo originálem;
d) zboží je v odpovídajícím množství, sortimentu nebo hmotnosti;
e) výrobek splňuje zákonné požadavky.
5.3 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady jsou schváleny kupujícím od prodávajícího.
5.4 Kupující má právo oznámit přítomnost vady, ke které dochází u spotřebního zboží do 24 měsíců od data nákupu.
5.5 Další práva a povinnosti strany, pokud jde o odpovědnost Prodávajícího za vady, se mohou řídit pravidly prodávajícího.

6. Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje o klientech jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy EU a současnými právními předpisy České republiky, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecná ustanovení o ochraně osobních údajů, GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. osobní údaje se změnami. Osobní údaje klienta jsou plně chráněny před zneužitím. Při objednávání služeb v internetovém obchodě budou dodavateli poskytnuty osobní údaje zákazníka, které budou použity k plnění objednávky (tj. K přípravě, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem) a nebudou poskytovány třetím stranám s výjimkou dodavatele. Uživatel může zasílat své informace prostřednictvím internetového obchodu (nákup, účast v soutěži, odběr novinek, účast v diskusích, zákaznický servis, vyplnění e-mailové adresy v košíku a odeslání objednávky, přihlášení do prohlížeče atd.) A prodejce e-mail uživatele, který byl zadán při registraci nebo v objednávce, včetně doručení obchodních zpráv na tuto adresu. Uživatel má právo kdykoli zrušit registraci zasláním obchodního protokolu atd. V písemné nebo elektronické podobě. Jako součást své činnosti procesor zpracovává osobní údaje uživatele pro různé účely av různém rozsahu: Společnost Product Warehouse sro prohlašuje, že splňuje všechna pravidla v souladu s výše uvedenými normami Evropské unie. Ustanovení upravující ochranu osobních údajů jsou právní normy, které jsou součástí české legislativy, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie. týkající se ochrany osobních údajů. Zaměstnanecké osobní údaje a důvěrné položky   Výrobek obchodu ohrožuje určeného úředníka pro ochranu údajů, protože to zákon nevyžaduje. Neudržujeme a neukládejte citlivá data nebo čísla kreditních karet.

7. Další podmínky

7.1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní urovnání spotřebitelského sporu v kupní a prodejní smlouvě v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. Ochrana spotřebitele se změnami. Předmětem sporu je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, telefon 296 366 360, e-mail: adr. na www.coi.cz
7.2 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je zahájeno pouze na žádost spotřebitele, pouze pokud spor nebyl vyřešen přímo u prodávajícího. Reklamace lze podat do jednoho roku, kdy spotřebitel poprvé uplatnil své práva v rozporu s prodávajícím.
7.3 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní spory online prostřednictvím platformy ODR, která je k dispozici na ec.europe.eu/consumers/odr/.
7.4 Kupující si mohou vyžádat poradenství ohledně svých práv na dTest prostřednictvím www.dtest.com.
7.5 Prodávající se zavazuje hledat mimosoudní urovnání sporů s kupujícím za předpokladu, že kupující neodmítne.
7.6 Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského listu. Obchodní licenci je odpovědností příslušné živnostenské licence.
7.7 Kupující riskuje měnící se okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 trestního zákoníku.
7.8 V případě rozhodného práva budou spory vyřešeny na základě české legislativy.
7.9 Zákon č. 89/2012 Sb. a zákon č. 634/1992 Sb.